fbpx

Regulamin

Regulamin sklepu Bagua

Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin sklepu Bagua, w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania z sklepu, składania i realizacji zamówień, zgłaszania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@bagua.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

zespół Bagua

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem,
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://bagua.pl,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bagua.pl/regulamin
 5. Usługa – usługa wykonywana na odległość, polegająca na wykonaniu projektu wnętrza pokoju dziecięcego według zapotrzebowania Klienta; szczegóły związane z realizacją Usługi zostały opisane w Regulaminie,
 6. Usługodawca – Joanna Pochłopień prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Pochłopień BAGUA Pracownia Architektury Wnętrz, ul. Karolinki, nr 58, 44-121, Gliwice, NIP: 5751835179.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca oferuje Usługę opisaną na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Sklepu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu,
  1. standardowy system operacyjny,
  1. standardowa przeglądarka internetowa,
  1. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Klient może przeglądać zawartość Sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia z Usługodawcą umowy dotyczącej Usługi opisanej na stronach Sklepu.
 3. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Sklepu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. 6.     Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@bagua.pl. W reklamacji Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Sklepu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 2. Usługodawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Klienta bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zamówienie

 1. Dla złożenia zamówienie nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się z Usługodawcą.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia z Usługodawcą umowy, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę, a Klient zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie.
 4. Jeżeli Klient wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 od zawarcia umowy.
 5. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 6

Metody płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatność z tytułu Umowy wnoszona jest w całości z góry. Dokonanie płatności przez Klienta jest warunkiem przystąpienia do realizacji umowy przez Usługodawcę.
 3. Operatorem płatności jest Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 4. Faktura dokumentująca usługę zostanie doręczona Klientowi drogą elektroniczną.

§ 7

Etapy realizacji Usługi

 1. Usługa realizowana jest etapami. Każdy etap kończy się przedstawieniem Klientowi określonych materiałów będących wynikiem pracy w ramach danego etapu.
 2. Pierwszy etap realizacji Usługi polega na ustaleniu wymagań projektowych. Ustalenia będą dokonywane z wykorzystaniem systemu ankietowego, który zostanie udostępniony za pośrednictwem platformy bagua.cudo.co oraz poprzez indywidualny kontakt z Klientem. Usługodawca wyśle Klientowi instrukcję wykonania inwentaryzacji oraz udzieli wszelkich niezbędnych wskazówek. Klient jest zobowiązany przesłać Usługodawcy inwentaryzację możliwie najszybciej. Usługodawca zastrzega, że przesłanie dokumentu z inwentaryzacją jest niezbędne dla przystąpienia do realizacji Usługi. Wobec tego termin realizacji Usługi liczy się od dnia odebrania dokumentu z inwentaryzacją przez Usługodawcę i odpowiedzenie przez Klienta na wszystkie udostępnione pytania  ankietowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonaniu inwentaryzacji po stronie Klienta, w szczególności za błędne wymierzenie pokoju, którego dotyczy zamawiany projekt.
 3. Drugim etapem jest przygotowanie i przedstawienie Klientowi koncepcji projektowych w postaci 2 wersji układów funkcjonalnych. Koncepcje zostaną przedstawione Klientowi w terminie 10 dni roboczych od dnia, od którego liczy się termin realizacji Usługi, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. W ciągu 10 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Klienta ostatecznego układu funkcjonalnego pomieszczenia o którym mowa w ust. 3 powyżej Usługodawca udostępni Klientowi widoki z bryły (nie są to jeszcze wizualizacje). Na podstawie widoków z bryły omawiane i wprowadzane będą zmiany w projekcie. W ramach umowy Usługodawca oferuje Klientowi 2 pakiety zmian. Następnie Usługodawca przygotuje fotorealistyczne wizualizacje (do 4 ujęć na jedno pomieszczenie projektowe), które zostaną udostępnione Klientowi w terminie 10 dni roboczych od zaakceptowania przez Klienta ostatecznych widoków z bryły o stanowi trzeci etap trzeci realizacji Usługi. W fotorealistycznych wizualizacjach Usługodawca nie wprowadza już zmian.
 5. Po zrealizowaniu i zamknięciu powyższych etapów Usługodawca przystąpi do sporządzenia dokumentacji technicznej, co stanowi czwarty etap realizacji Usługi. Przekazanie dokumentacji nastąpi w terminie 10 dni roboczych od przesłania Klientowi fotorealistycznych wizualizacji w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez platformę bagua.cudo.co. W ciągu 5 dni od przekazania Klientowi dokumentacji technicznej, Klient ma prawo zażądać uzupełnienia jej o ewentualne brakujące informacje.
 6. Po zrealizowaniu powyższych etapów Usługodawca przygotuje i udostępni Klientowi oprócz dokumentacji technicznej (ust. 5 powyżej), również listę elementów wyposażenia. Przygotowana przez Usługodawcę lista ma charakter podglądowy, ostateczne ceny w sklepach mogą się zmieniać co jest niezależne od Usługodawcy.
 7. Szczegóły dotyczące poszczególnych elementów projektu oraz etapów realizacji Usługi wraz ze standardami stanowiącymi podstawę do oceny należytego wykonania Usługi przez Usługodawcę opisane zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 8. Termin realizacji Usługi wynikający z wyboru dokonanego przez Klienta na etapie składania zamówienia (standardowy albo ekspresowy) może zostać przedłużony przez Usługodawcę w przypadkach wyraźnie określonych w Regulaminie, jak również w sytuacji niemożliwości dotrzymania terminu z uwagi na siłę wyższą, pandemię, epidemię, stan wyjątkowy lub inne nadzwyczajne okoliczności takie jak ciężka choroba uniemożliwiająca pracę Usługodawcy.

§ 8

Obowiązki Usługodawcy i Klienta

 1. Usługodawca wykona projekt przy użyciu własnych narzędzi i własnego oprogramowania.
 2. Usługodawca zobowiązuje się wykonać projekt w sposób staranny, sumienny, prawidłowy i profesjonalny.
 3. W ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Usługi, Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi bieżące konsultacje telefoniczne lub e-mailowe w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 5 godzin zegarowych. Każda konsultacja ponad określony powyżej limit podlega dodatkowemu rozliczeniu między stronami według stawki 100 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.
 4. Klient obowiązany jest wskazać Usługodawcy osobę odpowiedzialną za realizację umowy. Jeżeli Klient nie wskaże takiej osoby, poczytuje się, że jest to osoba wskazana w formularzu zamówienia. Osoba ta uprawniona jest do dokonywania wszelkich akceptacji w ramach niniejszej umowy w imieniu Klienta.  Ewentualna zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację umowy wymaga konsultacji z Usługodawcą. Zmiana osoby odpowiedzialnej nie ma wpływu na dokonane wcześniej przez poprzednią osobę akceptację w toku realizacji projektu. Usługodawca nie uwzględnia jakichkolwiek uwag, sugestii, poprawek, pytań, wskazówek itp. udzielanych przez osobę inną niż określona jako odpowiedzialna za realizację umowy.
 5. Klient dostarczy Usługodawcy, w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy, wszystkie dokumenty, informacje, pliki źródłowe oraz inne niezbędne materiały do wykonania Usługi. W razie przekroczenia tego terminu, Usługodawca uprawniony będzie do przedłużenia terminu wykonania projektu.
 6. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Usługodawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, a w szczególności do bieżącego przesyłania dodatkowych materiałów – przede wszystkim zdjęć, tekstów, dokumentów – oraz innych informacji niezbędnych do wykonania projektu, o które poprosi go Usługodawca.
 7. Klient zobowiązuje się, że na wszelkie wiadomości ze strony Usługodawcy będzie odpowiadał w ciągu 3 dni kalendarzowych. W razie przekroczenia tego terminu, Usługodawca uprawniony będzie do przedłużenia terminu wykonania projektu.
 8. W razie braku współdziałania lub niewystarczającego współdziałania Klienta z Usługodawcą, Usługodawca uprawniony będzie do wstrzymania prac nad projektem, a w konsekwencji do przedłużenia terminu wykonania projektu.
 • Ponadto, w razie braku terminowej reakcji Klienta na określone propozycje, rozwiązania, pomysły wymagające akceptacji Klienta, Usługodawca uprawniony jest poczytywać milczenie Klienta jako akceptację.
 • Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania, nierozpowszechniania lub nieudostępniania osobom trzecim odrzuconych przez Klienta pomysłów aranżacyjnych przedstawionych mu przez Usługodawcę.
 • Klient zobowiązuje się pozyskać wszelkie pozwolenia lub zgody na prowadzenie prac remontowych lub budowlanych założonych w projekcie oraz jeżeli wymaga tego projekt, skonsultować rozwiązania z architektem lub konstruktorem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie powyższego zobowiązania przez Klienta i ewentualne szkody powstałe w jego wyniku.

§ 9

Szczegóły realizacji Usługi

 1. 1.       Każdy etap realizacji Usługi kończy się przedstawieniem Klientowi określonych materiałów będących wynikiem pracy w ramach danego etapu. Szczegóły dotyczące materiałów powstających w ramach poszczególnych etapów zostały opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu. Materiały zostanę przedstawione Klientowi drogą elektroniczną.
 2. 2.       Po przedstawieniu Klientowi przygotowanych materiałów, Klient może przekazać Usługodawcy swoje uwagi, żądając wprowadzenia stosownych poprawek, z tym zastrzeżeniem, że poprawki możliwe są wyłącznie na etapie przygotowywania układów funkcjonalnych oraz widoków z bryły (które nie są jeszcze wizualizacjami). Po zaakceptowaniu przez Klienta układu funkcjonalnego oraz szkiców 3D, wprowadzanie poprawek do fotorealistycznych wizualizacji oraz do projektu wykonawczego nie jest już możliwe, chyba że wyrazi na to zgodę Usługodawca, która to zgoda może zostać uzależniona od zapłaty z góry dodatkowego wynagrodzenia.
 3. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia 2 serii poprawek. Jako jedną serię poprawek uznaje się listę uwag lub zastrzeżeń zebraną w ramach jednej wiadomości e-mail lub serii komentarzy spisanych w jednym dniu roboczym na platformie bagua.cudo.co. Każda kolejna seria poprawek jest dodatkowo płatna. Opłata musi być uiszczona przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji kolejnej serii poprawek.
 4. Klient powinien przekazać Usługodawcy swoje uwagi w ciągu 3 dni od przedstawienia mu przygotowanych materiałów.
 5. Uwagi nie mogą dotyczyć tych materiałów, które zostały już wcześniej przez Klienta zaakceptowane, chyba że wyrazi na to zgodę Usługodawca, która to zgoda może zostać uzależniona od zapłaty z góry dodatkowego wynagrodzenia.
 6. Uwagi nie mogą ingerować w ustalone wcześniej wymagania projektowe. Zmiana wymagań projektowych w trakcie wykonywania projektu możliwa jest wyłącznie za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym przez strony i płatnym przez Klienta z góry (przed uwzględnieniem przez Usługodawcę zmiany wymagań projektowych w wykonywanym projekcie).
 7. Jeżeli Klient zgłosi uwagi ingerujące w wymagania projektowe, a jednocześnie odmówi zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w niewykonanej części z zachowaniem całości zapłaconego mu uprzednio wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Stosowne oświadczenia Usługodawcy w tym zakresie mogą być składane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. W ciągu 5 dni roboczych od przekazania Usługodawcy uwag, Usługodawca wprowadzi do przygotowanych materiałów stosowne poprawki i ponownie przedstawi je Klientowi.
 9. W razie braku przekazania Usługodawcy uwag zgodnie z procedurą opisaną powyżej i jednoczesnego braku akceptacji przygotowanych materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do wstrzymania prac nad Usługą, a w konsekwencji do przedłużenia terminu wykonania Usługi. Ponadto, Usługodawca uprawniony jest do uznania milczenia Klienta w terminie przeznaczonym na zgłaszanie poprawek jako akceptacji przedstawionych mu materiałów.
 10. W sytuacji, w której w trakcie wykonywania projektu, Klient będzie chciał zmniejszyć zakres prac, a tym samym zakończyć realizację Usługi po którymś z etapów, a przed zakończeniem całości prac, Usługodawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w niewykonanej części z zachowaniem całości dotychczas zapłaconego Usługodawcy wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu Klienta do podjęcia dalszych prac i wyznaczeniu mu odpowiedniego terminu w tym celu z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Stosowne oświadczenia Usługodawcy w tym zakresie mogą być składane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Gdy wszystkie części projektu zostaną wykonane, Usługodawca przedstawi Klientowi całość wykonanej Usługi drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez platformę bagua.cudo.co.
 12. Usługodawca uprawniony jest do powierzenia wykonania całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie jakichkolwiek zgód ze strony Klienta.

§ 10

Prawa autorskie

 1. Usługodawca oświadcza, że projekt wnętrza stanowić będzie przejaw jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze (utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego) i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw, interesów lub dóbr osób trzecich.
 2. Z chwilą przekazania Klientowi dokumentacji technicznej projektu, Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania na polach eksploatacji pozwalających na wykorzystanie projektu w celu realizacji wyłącznie jednej inwestycji, na potrzeby której projekt został wykonany.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że Klient nie jest uprawniony do korzystania z projektu, dopóki nie zostanie mu przekazana dokumentacja techniczna. W szczególności, Klient nie jest uprawniony do korzystania z części projektu, zanim projekt nie zostanie ukończony w całości i nie zostanie Klientowi przekazana dokumentacja techniczna.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w projekcie oraz do łączenia projektu z innymi utworami. Klient może wykorzystać projekt wyłącznie w takiej postaci, w jakiej otrzymał go od Usługodawcy. Jeżeli Klient będzie chciał wprowadzić zmiany do projektu, może zlecić to Usługodawcy za dodatkowym, ustalonym przez strony wynagrodzeniem. W takiej sytuacji, uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, dotyczy również projektu uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Wykonawcę.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Zamawiającego z projektu z naruszeniem postanowienia ust. 4 powyżej.
 6. Jeżeli Klient będzie chciał rozpowszechniać projekt, musi uzyskać na to wyraźną zgodę Usługodawcy oraz ustalić z Usługodawcą sposób oznaczenia Usługodawcy jako twórcy projektu.
 7. Klient udziela Usługodawcy zezwolenia na wykorzystywanie projektu w celu promocji świadczonych przez Usługodawcę usług, w szczególności do prezentacji projektu w portfolio Usługodawcy, na stronie internetowej Usługodawcy, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Usługodawcę (Facebook, Twitter, Behance, LinkedIN, YouTube, Vimeo), publikowania w pismach branżowych i na przedstawianie projektu potencjalnym klientom Usługodawcy.

§ 11

Szczególne uprawnienia Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Jeżeli jednak Konsument zgodził się na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli usługa zostanie wykonana w całości.
 2. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w Rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta (Prawo odstąpienia od umowy), stosuje się od 01.01.2021 r. również do osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług.

§ 12

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres kontakt@bagua.pl lub listownie na adres ul. Karolinki, nr 58, 44-121, Gliwice.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 5. Jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy związana z umową, w szczególności odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ograniczona jest do wysokości zapłaconego Usługodawcy przez Klienta wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumenta, a od 01.01.2021 r. również osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość lub terminowość wykonywania prac remontowo-budowlanych mających na celu realizację projektu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i wykonanie elementów montażowych, produktów podmiotów trzecich, takich jak producenci mebli, podłóg, dekoracyjnych elementów wykończenia, akcesoriów wykończeniowych itp.
 8. Usługodawca jest projektantem wnętrz i nie posiada uprawnień architekta, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Usługodawca każdorazowo poinformuje Klienta o konieczności skonsultowania danego rozwiązania projektowego z architektem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie powyższego zobowiązania przez Klienta i ewentualne szkody powstałe w jego wyniku.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie przez Klienta uzyskania wszelkich pozwoleń lub zgód niezbędnych do przeprowadzenia prac mających na celu realizację projektu.

§ 13

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  1. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  1. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system fakturowy), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Usługodawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Usługodawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 • Dane osobowe Klienta usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa. 
 • Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Usługodawcą, zawrzeć umowę.
 • Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Klienta. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  • Google Analytics,
  • Facebook Pixel,
  • Cookies narzędzi społecznościowych.
 • Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://bagua.pl/polityka-prywatnosci

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów o świadczenie usług zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Prawem właściwym dla umów o świadczenie usług zawieranych za pośrednictwem Sklepu  jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy z względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.07.2020r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 – szczegóły realizacji projektu

Załącznik nr 1 – szczegóły realizacji projektu oraz standardu dokumentacji

Na początku współpracy prosimy zawsze o przesłanie kilku inspiracji do projektowanego pomieszczenia (pomaga nam to lepiej zrozumieć jakie wnętrza się Państwu podobają, jakiego efektu Państwo oczekują). Bardzo ważną częścią przymiarek do wykonania projektu jest wypełnienie przez Inwestora formularza na platformie bagua.cudo.co, który przesyłamy Klientowi po dokonaniu zapłaty za projekt pokoju. W formularzu tym znajdują się szczegółowe pytania dotyczące preferencji inwestora odnośnie, kolorów i innych istotnych kwestii. Oczywiście nie trzeba na wszystkie pytania odpowiadać, ale im więcej informacji tym lepiej – dzięki temu będziemy w stanie stworzyć indywidualny projekt zgodny z Państwa potrzebami funkcjonalnymi oraz estetycznymi.

Bardzo ważną kwestią jest również określenie jakiej klasy produkty można zastosować w projekcie. Klienci określają po prostu czy ma to być budżet niski, średni, czy wysoki i określają nam +- ile pieniędzy są w stanie przeznaczyć na wykończenie 1m2 pomieszczenia.

Praca nad projektem jest podzielona na określone etapy:

                                                         Koncepcja projektowa

Jest to przedstawienie w formie uproszczonego projektu (rzutu 2D) 2 wariantów układu funkcjonalnego projektowanego pokoju. To przedstawienie pomysłów projektanta na podstawie rozmowy lub odpowiedzi na pytania odnośnie oczekiwań i wymagań. Koncepcja projektowa to ważny etap w procesie projektowym.

Celem tego etapu projektu jest ustalenie ostatecznego układu funkcjonalnego. Na tym etapie można dokonywać zmian określonych w umowie. Efektem prac jest ostateczny układ funkcjonalny, który będzie realizowanych w kolejnych etapach projektu.

Standard wykonania koncepcji projektowej:

Koncepcja projektowa przedstawiona jest na rzucie płaskim (2D) lokalu w 2 wersjach, w czarno-białym kolorze, z zaznaczeniem symbolicznego przedstawienia mebli, wraz z podstawowymi opisami tych elementów oraz z wymiarami ułatwiającymi ocenę funkcjonalności danej propozycji.

Koncepcja projektowa nie uwzględnia wyboru konkretnych mebli, materiałów, kolorystyki ani stylistyki wnętrza.

                                              Wizualizacje pomieszczeń

              WIDOKI Z BRYŁY (na podstawie których konsultujemy zmiany)

    WIZUALIZACJE (które powstają po wprowadzeniu wszystkich zmian w widokach z bryły)

Wizualizacja jest graficznym (obraz w formacie jpg) pokazaniem danego wnętrza. Do wykonania wizualizacji wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie oraz modele 3D, pozwalające pokazać pomysł projektanta na aranżacje i wystrój pomieszczenia. Prezentowane wnętrza pokazane są w 3D, kolorze odpowiadającym danym materiałom wykończeniowym, oświetleniu imitującym światło dzienne lub sztuczne. Na wizualizacji widoczne są przykładowe kolory, materiały, meble, sprzęt, materiały wykończeniowe.

Celem tego etapu projektu jest pokazanie w bardziej przystępny, łatwiejszy do wyobrażenia sobie sposób jak będzie wyglądać projektowane wnętrze. Na etapie wizualizacji można zweryfikować nasze pomysły, wyobrażenia, oczekiwania w odniesieniu do konkretnej przestrzeni. Na tym etapie można dokonywać zmian określonych w umowie. Zakończeniem tego etapu projekt jest zaakceptowanie finalnych wersji wizualizacji, na podstawie których zostaną przygotowane projekty wykonawcze.

Standard wykonania wizualizacji:

Wizualizacja udostępniana jest w formie obrazu .jpg i jest to widok z kamery na dane pomieszczenie (od 3 do 4 ujęć). Wizualizacja przygotowana jest w kolorze, z wykorzystaniem dostępnych modeli 3D, zbliżonych kolorystycznie materiałów wykończeniowych lub tekstur udostępnianych przez producentów. Na wizualizacji widoczne są światła, cienie, odbicia co jest efektem renderingu programu. Jak każdy projekt graficzny wizualizacja obarczona jest błędem w ocenie kolorów, odcieni, nasycenia, struktury w zależności od kalibracji monitora czy jakości ekranu. Wizualizacja pokazuje ogólne założenie kolorystyczne i materiałowe, nie jest jednak przełożeniem 1:1 do rzeczywistości. Niektóre elementy na wizualizacjach mogą być zbliżone wyglądem w 80 – 100% (rozmiar, kolor, kształt, styl) do tych, które zaproponujemy w zestawieniach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie meble dostępne są w formie modeli 3D do wizualizacji (jeżeli są dostępne – wtedy oczywiście ich używamy), a tworzenie ich od nowa znacznie wydłużyłoby etap powstawania wizualizacji oraz mocno podniosło cenę wykonania projektu. Wizualizacje są materiałem poglądowym. Wybór konkretnych modeli może zostać doprecyzowany na etapie dokumentacji technicznej.

                                       Dokumentacja techniczna

Na dokumentacje techniczną składają się wszystkie projekty wykonawcze lokalu, zaakceptowane wizualizacje, wykaz użytych w projekcie materiałów. Jest to komplet wiedzy na temat projektowanego lokalu, zawierający informacje niezbędne do realizacji projektu, dokonania zamówień, zakupów materiałów. Na tym etapie nie można dokonywać zmian. Efektem jest przekazanie pełnej dokumentacji do realizacji projektu.

Standard wykonania dokumentacji technicznej:

W skład dokumentacji wykonawczej wchodzą:

 • ostateczne wizualizacje projektowanych pomieszczeń, maksymalnie 4 ujęcia na jedno pomieszczenie.
 • dokumentacja wykonawcza dla ekipy remontowej, czyli: zwymiarowane rzuty – aranżacja, rozmieszczenie  punktów elektryki (gniazdka, włączniki, lampy), zabudowa G-K, ogrzewanie podłogowe, sufity obniżane, kolorystyka ścian i sufitów, rzuty projektowanych posadzek, rysunki zabudowy oraz mebli ‘na wymiar’.
 • lista materiałów i elementów wyposażenia wnętrz użytych w projekcie wraz z odnośnikami gdzie je zakupić, pomoc przy przesyłaniu maili z prośbami o przygotowanie ofert oraz wycen do sklepów i wykonawców;

                                                     Informacje dodatkowe:

Cena nie uwzględnia dodatkowych projektów lub opinii, które mogą, ale nie muszą wyniknąć podczas realizacji inwestycji np. ekspertyza konstrukcyjna, opinia kominiarska,

sanepid, przebudowa/budowa instalacji gazowej, projekty prowadzenia przewodów (bo projekt umiejscowienia punktów elektryki, wod.-kan. oczywiście otrzymają Państwo w ramach ww. projektu wnętrz) instalacji wod-kan,C.O., elektr., etc..

Podane kwoty są cenami brutto. Jednocześnie Architekt oświadcza, iż na dzień sporządzenia niniejszej oferty korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Jeden pakiet zmian = nieograniczona ilość zmian* zgłoszona za jednym razem w jednym mailu / na jednym spotkaniu / w ciągu jednego dnia roboczego na platformie bagua.cudo.co.

*Zmiany dotyczą tylko konkretnego etapu prac, co oznacza że na etapie wizualizacji nie wprowadzamy już zmian w etapie wcześniejszym, czyli w układach funkcjonalnych. Na etapie rysunków wykonawczych nie wprowadzamy poprawek w układach funkcjonalnych i w wizualizacjach.

Pakiety zmian będą realizowane bezpłatnie w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, po upływie tego terminu brak uwag jest tożsamy z akceptacją przesłanej dokumentacji/wizualizacji – a my wystawiamy fakturę za ten etap prac.

W zależności od tempa podejmowanych przez inwestora decyzji oraz ilości / wielkości zmian – czas pracy nad projektem może się wydłużyć.

Wyceny ze sklepów, od wykonawców – przygotowywane są w oparciu o rysunki wykonawcze.

Rysunki wykonawcze powstają zawsze po zakończeniu etapu wizualizacji.

Projekt zostanie przekazany w postaci elektronicznej.

Jesteśmy dostępni: pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

Regulamin i polityka prywatności

© Bagua 2020 | All rights reserved.